نام های ساختگی

نام گذاری برند
نام گذاری برند و شیوه های مختلفی که برای آن مورد استفاده قرار می گیرند
نام گذاری برند و شیوه های مختلفی که برای آن مورد استفاده قرار می گیرند 800 396 مونا مظاهری

یکی از مراحل برندینگ نام گذاری برند است. نامی که برای برند انتخاب می شود در واقع بخشی از برند است که می تواند ارزش مورد نظر برای برند و…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top